عنوان-دانلود تحقیق علم ژنتیک-

هم اکنون فایل با مشخصه ی .دانلود تحقیق علم ژنتیک. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./علم ژنتیک,تاریخچه ژنتیک,تئوری وراثت یا فرضیه ساتن و بووری ,مراحل میتوز,ژنتیک بیوشیمیایی انسانی ,اهمیت محیط در ژنتیک/دانلود تحقیق علم ژنتیک/40273081/fbv

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول

تاریخچه ژنتیك

بخش دوم:

اصطلاحات و مفاهیم

كاریوتایپ

ایدیوگرام

پلوئید

بخش سوم:

وراثت و تقسیم سلول

تئوری وراثت یا فرضیه ساتن و بووری

میوز

مراحل میوز

مفهوم جدایی

مدل هاسكینز برای ساختمان سانترومر

اهمیت ژنتیكی میوز (به طور خلاصه)

گامتوژنز

اسپرماتوژنز

میتوز

مراحل میتوز

اینترفاز

روفاز

متافاز

آنافاز

تلوناز

تقسیم یا سیتوكینز

اهمیت ژنتیكی میتوز

دوره سلولی، سیكل سلولی

بخش چهارم:

اصول مندلی

اصل تفكیك صفات

علائم و اصطلاحات

اصل ترتیب مستقل صفات

آمیزشهایی كه بیش از دو ژن در آن دخالت داشته باشند.

احتمالات و آزمونهای آماری

كاربرد احتمالات در تجزیه شجره‌نامه‌ها

بخش پنجم:

تغییر ژنها

جهش موجد ژنهای جدید است

چرا ژن جهش می‌یابد

عوامل موثر در جهش ژن

پرتوهای پرانرژی موجب حصول جهش می‌شوند

بخش ششم:

ژنتیك بیوشیمیایی انسانی

اختلالات بیوشیمیایی انسان

مكانیسم امراض بیوشیمیایی

بخش هفتم:

اثر متقابل ژنوتیپ و محیط دراصلاخ نباتات

اهمیت محیط در ژنتیك

 • اثرات محیط خارجی
 • اثرات محیط درونی
 • اهیمت محیط در اصلاح نباتات

  بخش هشتم

  مهندسی ژنتیك

  تولید DNA نوتركیب با استفاده از آنزیم محدود الاثر

 • استفاده از قطعات متصل كننده
 • استفاده از آنزیم ترمینال ترانسفرازها
 • استفاده از DNA لیگاز T4
 • سیستم كلون كردن ژن

 • جدا سازی قطعه قطعه كردن منبع DNA
 • اتصال به یك حامل كلون
 • ورود به داخل میزبان
 • شناسایی و جداسازی كلون حاوی ژن مورد نظر
 • تولید تعداد زیاد سلولها و باكتریهای حاوی ژننتیجه گیریپیشنهاد منابع و مآخذ

  پیشگفتار

  علم ژنتیك در اواخر قرن نوزدهم با آزمایشات مندل در نخودفرنگی شروع گردید. با اینكه پیشرفت آن در اوائل كند بود، ولی در اوائل قرن بیستم، جایگاه مهم خود را پیدا كرد. آزمایشات متعددی كه در این قرن ابتدا در مگس سركه و ذرت و سپس در میكروارگانیسم‌ها انجام گرفت، طیف این دانش را بحدی وسیع نمود كه امروزه در بیشتر شاخه‌های علوم از سطح مولكولی گرفته تا محاسبات پیچیده ریاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با كمك مهندسی ژنتیك انتقال صفات بین گونه‌ها و جنس‌ها امكان‌پذیر شده و این شاخه جدید ژنتیك گره‌گشای بسیاری از مسائل پزشكی و كشاورزی گردیده است.

  مقدمه

  دلربا و فریبنده،‌ تسخیر كننده و سحرآمیز،گوناگون و متنوع، پیچیده و مبهم، اما زیباست، اشكال مختلف حیات، در روی كره خاكی ما. به همان دلربایی و فریبندگی، به همان تسخیركنندگی و سحرآمیزی، به همان گوناگونی و تنوع،‌به همان پیچیدگی و ابهام و نیز به همان زیبایی است، علم ژنتیك. هیچ یك از رشته‌های مختلف علوم، برای فهم و درك موجودات زنده،‌ اساسی تر از علم ژنتیك نیست و لذا برای من و شما جویندگان دانش ژن (واحدی كه ساختمان و اعمال تمام اورگانیسمهای زنده را تعیین می‌كند و ما نیز محصول اعمال ژن‌هایمان هستیم)، یكی از پرجاذبه‌ترین جنبه‌های علم‌آموزی، آموختن پتانسیل همین ژنهاست، در كمكی كه می‌توانند به ما برای بهترفهمیدن خودمان بكند.


  مطالب دیگر:
  🔑مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین🔑پروپوزال مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین🔑پرسشنامه مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین🔑پاورپوینت بیمه های خصوصی در ایران🔑پاورپوینت مقدمه ای بر بیمه و ریسک🔑پاورپوینت بررسی استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی🔑پاورپوینت بررسی چالش ‌هاي توليد ملي🔑پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران🔑پاورپوینت مدیریت مالی بین المللی🔑پاورپوینت استفاده از تصاویر در طراحی پیام🔑پاورپوینت استفاده ازآنالوگ🔑پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری🔑پاورپوینت کارآفرینی شرکتی و نوآوری🔑وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت در حقوق ایران و فقه اسلام🔑بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی🔑شناسایی مفهوم مالکیت متزلزل، اوصاف، عوامل ایجاد و احکام آن🔑مقاله کامل در مورد مالکیت متزلزل🔑پرسشنامه استاندارد سطح چابکی سازمانی 49 سوالی با روایی و پایایی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک 76 صفحه🔑پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق چابکی سازمانی 35 صفحه🔑بررسی دیدگاه صاحب نظران ایران و جهان در مورد چابکی سازمانی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق حس تعلق مکانی 129 صفحه🔑بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی🔑مبانی نظری بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی